Time-dependent behaviour of concrete structures [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780203879399


Thông tin xuất bản: London ; New York :Spon Press, 2011,

Mô tả vật lý: xix, 426 p. : , ill.

Ngôn ngữ:


Concrete -- Deterioration. ; Concrete -- Service life. ; Concrete structures. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH