Microsoft ASP.NET Web Matrix starter kit

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mike Pope

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735618569

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft, 2003

Mô tả vật lý: 363 tr. ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 6719

Part I - Introduction to Web Matrix and ASP.NET
- Chapter 1 - What Does Web Programming Mean, Anyway?
- Chapter 2 - Overview of Web Matrix, ASP.NET, and Visual Basic .NET
- Chapter 3 - Getting Ready to Program with ASP.NET and Web Matrix Part II - Learning the Basics of Programmed Web Pages
- Chapter 4 - Getting to Know Web Matrix
- Chapter 5 - Creating a Simple Slideshow
- Chapter 6 - Maintaining User Preferences
- Chapter 7 - Creating a Random Quotes Page
- Chapter 8 - Creating a Page Hit Counter Part III - Programming Web Pages with Data
- Chapter 9 - Show Me the Data!
- Chapter 10 - Creating a Guestbook
- Chapter 11 - Creating a More Flexible Guestbook Listing
- Chapter 12 - Creating a Database-Driven Slideshow
- Chapter 13 - Updating Master-Details Tables
- Chapter 14 - Creating a Web-Based Calendar
- Chapter 15 - Sending E-Mail Messages from Your Web Application Part IV - Appendixes Appendix A - Security and ASP.NET Web Applications Appendix B - Deploying Web Matrix Applications.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH