PC hardware in a nutshell
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  059600513X


Thông tin xuất bản: Beijing :O'Reilly, 2003, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 850 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Chapter 1. Fundamentals Chapter 2. Working on PCs Chapter 3. Motherboards Chapter 4. Processors Chapter 5. Memory Chapter 6. Floppy Disk Drives Chapter 7. High-Capacity Floppy Disk Drives Chapter 8. Removable Hard Disk Drives Chapter 9. Tape Drives Chapter 10. CD-ROM Drives Chapter 11. CD Writers Chapter 12. DVD Drives Chapter 13. Hard Disk Interfaces Chapter 14. Hard Disk Drives Chapter 15. Video Adapters Chapter 16. Displays Chapter 17. Sound Adapters Chapter 18. Speakers and Headphones Chapter 19. Keyboards Chapter 20. Mice and Trackballs Chapter 21. Game Controllers Chapter 22. Serial Communications Chapter 23. Parallel Communications Chapter 24. USB Communications Chapter 25. Cases Chapter 26. Power Supplies Chapter 27. Backup Power Supplies Chapter 28. Building a PC.

Máy tính -- Hướng dẫn bảo trì và sữa chữa-- Máy tính -- Mua sắm-- Máy tính -- Nâng cấp-- Máy tính -- Thiết bị và cung cấp-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH