DB2 Universal Database v8.1 for Linux, UNIX, and Windows database administration certification guide

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: George Baklarz, Bill Wong

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0130463612

Ký hiệu phân loại: 005.75 Specific types of data files and databases

Thông tin xuất bản: N.J : Prentice - Hall, 2003

Mô tả vật lý: 883 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 6753

Part 1. Introduction to DB2 UDB
- Chapter 1. Product Overview
- Chapter 2. Getting Started
- Chapter 3. Getting Connected
- Chapter 4. Controlling Data Access Part 2. Using SQL
- Chapter 5. Database Objects
- Chapter 6. Manipulating Database Objects
- Chapter 7. Advanced SQL
- Chapter 8. Concurrency Part 3. DB2 UDB Administration
- Chapter 9. Data Storage Management
- Chapter 10. Maintaining Data
- Chapter 11. Database Recovery
- Chapter 12. Monitoring and Tuning Part 4. Developing Applications
- Chapter 13. Application Development Overview
- Chapter 14. Development Considerations
- Chapter 15. Development SQL Part 5. Appendices Appendix A. DB2 UDB V8.1 Certification Test Objectives Appendix B. CD-ROM Installation.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH