Wiley IAS 2003 : Interpretation and Application of International Accounting Standards
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471227366

Ký hiệu phân loại: 657 Accounting

Thông tin xuất bản: Indianapolis :John Wiley, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 952 tr. ;

Ngôn ngữ:


Part I - Building an ASP.NET Page Chapter 1 - The Web Forms Model Chapter 2 - Web Forms Internals Chapter 3 - ASP.NET Core Server Controls Chapter 4 - Working with the Page Part II - Adding Data in an ASP.NET Site Chapter 5 - The ADO.NET Object Model Chapter 6 - Creating Bindable Grids of Data Chapter 7 - Paging Through Data Sources Chapter 8 - Real-World Data Access Part III - ASP.NET Controls Chapter 9 - ASP.NET Iterative Controls Chapter 10 - Web Forms User Controls Chapter 11 - ASP.NET Mobile Controls Part IV - ASP.NET Application Essentials Chapter 12 - Configuration and Deployment Chapter 13 - The HTTP Request Context Chapter 14 - ASP.NET State Management Chapter 15 - ASP.NET Security Chapter 16 - Working with the File System Chapter 17 - Working with Web Services Part V - Custom ASP.NET Controls Chapter 18 - Extending Existing ASP.NET Controls Chapter 19 - Creating New ASP.NET Controls Chapter 20 - Data-Bound and Templated Controls Chapter 21 - Design-Time Support for Custom Controls Part VI - Advanced Topics Chapter 22 - Working with Images in ASP.NET Chapter 23 - HTTP Handlers and Modules Chapter 24 - Hosting ASP.NET Outside IIS.

Tiêu chuẩn kế toán quốc tế -- Hiểu và ứng dụng-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH