Mac OS X unwired : a guide for home, office, and the road
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0596005083

Ký hiệu phân loại: 005.4465 Systems programming and programs

Thông tin xuất bản: Sebastopol :O'Reilly, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Chapter 1. Introduction to Wireless Computing Chapter 2. Wi-Fi in Your Mac Chapter 3. Making the Wi-Fi Connection Chapter 4. Wi-Fi on the Road Chapter 5. Security Chapter 6. Bluetooth Chapter 7. Cellular Connectivity Chapter 8. Rendezvous Appendix A. RF and Infrared.

Hệ thống viễn thông vô tuyến-- Mac (Hệ điều hành máy tính)-- Macintosh (Máy tính)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH