Neurophilosophy : toward a unified science of the mind-brain
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0262031167

Ký hiệu phân loại: 150.1 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press , 1986,

Mô tả vật lý: XI, 546 s. : , ill.

Ngôn ngữ:


Kognitiv psykologi-- sansefysiologi psykofysikk filosofi nevrologi kognitiv psykologi nevrovitenskap materialisme nevropsykologi nevrofysiologi vitenskap vitenskapsfilosofi fysiologisk hjernen nevrobiologi-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH