Absolute beginner's guide to Tablet PCs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0789730499

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis :Que, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 390 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Part I: What Makes the Tablet PC Special? Chapter 1. Introducing the Tablet PC Chapter 2. Why the Tablet PC? Chapter 3. Usage Scenarios Part II: Configuring and Using Your Tablet PC Chapter 4. Tablet PC Hardware Configuration Chapter 5. Windows XP Tablet PC Edition Configuration Part III: Using Included Applications Chapter 6. Using Windows Journal Chapter 7. Advanced Windows Journal Chapter 8. Using the Tablet PC Input Panel Chapter 9. Speech Recognition and Voice Control Part IV: Data Communication and Protection Chapter 10. Wireless Networking Chapter 11. Keeping Your Data Safe and Synchronized Part V: Using Other Included and Free Applications Chapter 12. Sticky Notes Chapter 13. PowerToys for Tablet PC Chapter 14. InkBall and Other Free Games for the Tablet PC Part VI: Using Microsoft Office 2003 with the Tablet PC Chapter 15. Using Microsoft Office 2003 Applications with Your Tablet PC Chapter 16. Microsoft OneNote 2003 Part VII: Extending Your Tablet PC Chapter 17. Hardware Options Chapter 18. Useful Software Part VIII: Learning Resources for the Tablet PC Appendix A. Additional Resources Appendix B. Quick Reference.

Máy tính cá nhân -- Hướng dẫn sử dụng-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH