Sams teach yourself DB2 Universal Database in 21 days

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan M Visser, Bill Wong

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0672325829

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams, 2004

Mô tả vật lý: 601 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 7111

Week 1. At a Glance Day 1. What DB2 Can Do for You Day 2. Exploring the Capabilities of DB2 Universal Database Day 3. Installing and Configuring DB2 Server Day 4. Getting Started Day 5. Setting Up DB2 Instances and Server Communications Day 6. Installing and Configuring DB2 Clients Day 7. Ensuring Data Security Week 2. At a Glance Day 8. Designing the CDLIB Database Day 9. Creating Databases and Tables Day 10. Creating Table Spaces Day 11. Accessing the Data Day 12. SQL Concepts Day 13. Advanced SQL Day 14. Design Considerations Week 3. At a Glance Day 15. Using System Administration Tools Day 16. Recovery Concepts Day 17. Moving Data Day 18. Replicating Data Day 19. Database Monitoring Tools Day 20. Tuning DB2 Universal Database Performance Day 21. Diagnosing Problems Part 4. Appendixes Appendix A. Getting Certified Appendix B. Answers to Quiz Questions.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH