Enterprise patterns and MDA : building better software with archetype patterns and UML
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  032111230X

Ký hiệu phân loại: 005.117 Object-oriented programming

Thông tin xuất bản: Boston :Addison Wesley, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 495 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Part 1: Archetype theory, practice, and Model Driven Architecture Chapter 1. Archetypes and archetype patterns Chapter 2. Model Driven Architecture with archetype patterns Part 2: Literate modeling Chapter 3. Literate modeling Part 3: Archetype pattern catalog Chapter 4. Party archetype pattern Chapter 5. PartyRelationship archetype pattern Chapter 6. Customer relationship management archetype pattern Chapter 7. Product archetype pattern Chapter 8. Inventory archetype pattern Chapter 9. Order archetype pattern Chapter 10. Quantity archetype pattern Chapter 11. Money archetype pattern Chapter 12. Rule archetype pattern.

Doanh nghiệp kinh doanh -- Xử lý dữ liệu-- Lập trình hướng đối tượng (Khoa học máy tính)-- Phần mềm máy tính, Phát triển-- UML (Khoa học máy tính)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH