Hướng dẫn học môn kinh tế chính trị Mác - Lênin
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2005,

Mô tả vật lý: 384tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Chương I : Đối tượng chức năng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác Lênin
Chương II : Sản xuất và tái sản xuất xã hội
Chương III : Hàng hoá và tiền tệ
Chương IV : Sản xuất giá trị thặng dư quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản
Chương V : Tuần hoàn và chu chuyển tư bản
Chương VI : Tái sản xuất tư bản xã hội
Chương VII : Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
Chương VIII : Chủ nghĩa tư bản độc quyền và Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Chương IX : Chủ nghĩa tư bản ngày nay và xu hướng vận động của nó
Chương X : Lý luận chủ nghĩa Mác Lênin về phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa
Chương XI : Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương XII : Sở hữu tư liệu sản xuất và nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương XIII : Công nghiệp hóa , hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương XIV : Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương XV : Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Chương XVI : Kế hoạch hóa và tài chính trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương XVII : Lưu thông tiền tệ , tín dụng và ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương XVIII : Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương XIX : Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.430


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH