Linux thin client networks design and deployment [electronic resource] : a quick guide for system administrators
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. :Packt Publishing Ltd., 2007,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 74093
1. Application software
  - Development.; Client/server computing.
  - Linux.-1. Application software
  - Development.
2. Client/server computing.
  - Linux.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH