Semantics A Coursebook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brendan Heasley, James R Hurford

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 420.0143 English and Old English (Anglo-Saxon)

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge, 1983

Mô tả vật lý: 293 tr. ; , 20 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 741

Preface. Acknowledgements./1 Basic ideas in semantics. Unit 1 About semantics. Unit 2 Sentences, and propositions. Unit 3 Reference and sense. /2 From reference.... Unit 4 Referring expressions. Unit 5 Predicates. Unit 6 Predicates Referring expressions and universe of discourse. Unit 7 Deixis and definiteness. Unit 8 Word and things : extensions and prototypes./ 3 ... to sence. Unit 9 Sence Propreties and stereotypes. Unit 10 Sence relations (1). Unit 11 Sence relations (2). / 4 Logic. Unit 12 About logic. Unit 13 A notation for simple propositions. Unit 14 Connectives : and and or. Unit 15 More conectives./ 5 Word Meaning . Unit 16 About dictionaries. Unit 17 Meaning Postulates. Unit 18 Properties of predicates. Unit 19 Derivation. Unit 20 Participant roles./ 6 Interpersonal meaning. Unit 21 Speech Act. Unit 22 Perlocutions and illocutions. Unit 23 Felicity conditions.Unit 24 Direct and indirect illocutions. Unit 25 Propositions and illocutions.Unit 26 Conversational implicature..
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15C
Sai Gon Campus
4H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 420.014
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH