Building parallel, embedded, and real-time applications with Ada [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York :Cambridge University Press, 2011,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Ada (Computer program languag-- Embedded computer systems -- Programmin; Multiprocessors -- Programmin; Parallel programming (Computer scienc-- Real-time data processin-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH