The automotive chassis [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1402086733

Ký hiệu phân loại: 629.24 Chassis

Thông tin xuất bản: [Dordrecht] :Springer, 2009,

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Chassis ; Design and construction.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH