Advances in Computer Science and Information Engineering elektronisk ressurs : Volume 2
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  18675662

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg :Springer Berlin Heidelberg , 2012,

Mô tả vật lý: 720p.

Ngôn ngữ:


Engineering-- Engineering mathematics-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH