Triết học Mác - Lênin . Tập 2 : Đề cương bài giảng dùng trong trường đại học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.411 Philosophic foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1997, In lần thứ 5

Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Chủ nghĩa duy vật biện chứng về xã hội. Quan điểm duy vật lịch sử các luận điểm xuất phát. Hình thái kinh tế xã hội. Giai cấp, quan hệ giai cấp, các hình thức cộng đồng người. Nhà nước, cách mạng xã hội và tiến bộ xã hội. Con người - chủ thể lịch sử. Lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội..

Philosophy, Marxist -- Study and teaching; Triết học -- Mác-Lênin; Triết học Marx -- Học tập và giảng dạy

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.411


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH