Advanced calculus with applications in statistics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0471391042

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley-Interscience, 2003, 2nd ed., rev. and expande

Mô tả vật lý: xix, 673 p. : , ill. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Calculus-- Mathematical statistics-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH