Instructor's solutions manual : to accompany Thomas' calculus, eleventh edition, based on the original work by George B. Thomas, Jr., as revised by Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano. Part One
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0321226534

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. :Pearson Addison-Wesley, 2005.,

Mô tả vật lý: 778 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Problems, exercises, etc.; Geometry, Analytic -- Problems, exercises, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH