The language of business English : Grammar & Function
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0130425168


Thông tin xuất bản: England :Prentice - Hall, 1994, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 250 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Introduction . Grammartical terms and conventions. Part 1 Grammar. / Verb - main tenses. Unit 1 The present continuous. unit 2 the present simple . unit 3 the past simple. unit 4 the past continuous . unit 5 the present perfect simple. unit 6 the present perfect continuous . unit 7 the past perfect . unit 8 the future with Will . unit 9 the future with going to . unit 10 the conditionals (1). unit 11 the conditionals (2) . unit 12 Tense review. / Verbs - other forms . unit 13 verb ing . unti 14 infinitive. unit 15 verb ing or infinitive + to . unit 16 verb + object + infinitive. Verbs auxiliaries and modals. unit 17 Will &
would . unit 18 may and might . unit 19 can &
could .unit 20 must, mustn't &
needn't. unit 21 shall &
should ./ Verbs Voice .Unit 22 Active . Unit 23 Passive ./ Verbs other. unit 24 Be (1) . unit 25 Be(2). unit 26 Verbs of speaking . unit 27 verbs of reporting . unit 28 verbs of the senses. unit 19 arise rise raise lie &
lay. Unit 30 vrebs + Adj. unit 31 Have ,have got &
get . unir 32 make versus do . unit 33 verb + preposition .unit 34 verb + Object + preposition. unit 35 verb + adverb./ Sentence &
clause types. unit 36 sentence types : simple &
complex. unit 37 connecting ideas. unit 38 subordinate clauses. unit 39 reported speech (1). Unit 40 reported speech (2). unit 41 Questions . unit 42 Relative clauses. unit 43 clause of contrast. unit 44 clause of of cause or reason . unit 45 clauses of purpose . unit 46 clause time. unit 47 -ing &
-ed clauses./ Nouns. unit 48 Nouns. unit 49 noun compounds. unit 50 genitive forms..

Anh ngữ thương mại -- Văn phạm; Business English -- Grammar

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.024


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH