Flash Mobile [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Matthew David, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780240815725

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken :Taylor and Francis, 2012.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (44 p.)

Ngôn ngữ:


Rapidly prototype and build Android apps with little or no code. Learn how to use rich media techniques in Flash CS5 effectively for Android development:Creating animationPlaying back soundPresenting videoWorking with 3D.

Android (Electronic resource).-- Application software -- Development.-- Flash (Computer file).-- Mobile computing.-- Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH