The Facts on File calculus handbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Eli Maor, ,

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  081604581X

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New York :Facts on File , 2003,

Mô tả vật lý: xii, 164 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH