Continuous delivery and DevOps [electronic resource] : a quickstart guide.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Birmingham, UK :Packt Pub., 2012,

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v.) : , ill.

Ngôn ngữ:


Computer software -- Development.; Computer software -- Reliability.; Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH