Beginning ASP.NET 4 in C# 2010 [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781430226093

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [Berkeley, Calif.] : New York, N.Y. :Apress ; Distributed to the book trade in the U.S. by Springer, 2010,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxxii, 981 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:

ID: 80234
1. Application software
  - Development.; Microsoft .NET.
  - Active server pages.
  - Microsoft Visual C#-1. Application software
  - Development.
2. Microsoft .NET.
  - Active server pages.
  - Microsoft Visual C#-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH