Beginning ASP.NET 4 in C# 2010 [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781430226093

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [Berkeley, Calif.] : New York, N.Y. :Apress ; Distributed to the book trade in the U.S. by Springer, 2010,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxxii, 981 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:


Application software -- Development.; Microsoft .NET.-- Active server pages.-- Microsoft Visual C#-

Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH