Chủ nghĩa Xã hội Khoa học : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2004,

Mô tả vật lý: 315 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương I: Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa.Chương II: Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học.Chương III: Xã hội xã hội chủ nghĩa.Chương IV: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.Chương V: Cách mạng xã hội chủ nghĩa.Chương VI: Thời đại ngày nay.Chương VII: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa.Chương VII: Liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Chương IX: Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.Chương X: Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.Chương XI: Vấn đề gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Chương XII: Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.Chương XIII: Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá..

Chủ nghĩa xã hội khoa học-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 8
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
8A
Thư viện AB
3I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 335.400


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH