Understanding DB2 : learning visually with examples

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Raul F Chong

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131859161

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 8892

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH