Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780853697114

Ký hiệu phân loại: 615.1901 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: London :Pharmaceutical Press, 2005, 3 rd ed

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Pharmaceutical chemistry-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH