Luật : Sửa đổi, bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.07 Commercial law

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị quốc gia, 2013,

Mô tả vật lý: 219 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Lệnh số 10/2013/L-CTL ngày 28-6-2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghia Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.070


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH