Fast facts on adolescent health for nursing and health professionals : a care guide in a nutshell
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0826171451

Ký hiệu phân loại: 616.00835 Diseases

Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Publishing Company, LLC, 2014,

Mô tả vật lý: p. ;

Ngôn ngữ:


Pediatric Nursing -- Methods.; Adolescent Behavior.-- Adolescent Medicine -- Methods.; Adolescent Psychology.-- Attitude of Health Personnel.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH