Định chế quốc tế và Việt Nam về bảo vệ môi trường
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 287 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Phần I: Các văn bản pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường. 1 Tuyên bố của hội nghị Liên hợp Quốc về môi trường con người (16/6/1972). 2 Tuyên bố của hội nghị Liên hợp Quốc về môi trường và phát triển (14/6/1972). / Phần II: Các văn bản Việt Nam về bảo vệ môi trường. 1 Luật bảo vệ môi trường. 2 Nghị định số 175 - CP ngày 18/10/1994 của chính phủ . 3 Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 4 Chỉ thị số 200 - TTg ngày 29/4/1994 của thủ tướng chính phủ. 5 Chỉ thị số 406 - TTg ngày 8/8/1994 của thủ tướng chính phủ. 6 Thông tư liên bộ số 12 - TTLB ngày 28/10/1994 của bộ thương mại - bộ nội vụ - bộ khoa học, công nghệ và môi trường. 7 Thông tư liên bộ số 155 - TTLB ngày 11/4/1994 của ủy ban kế hoạch nhà nước - bộ khoa học, công nghệ môi trường. 8 Quyết định số 1064 - QĐ/MTg ngày 22/9/1994 của bộ trưởng bộ khoa học, công nghệ môi trường.

Môi trường -- Định chế quốc tế bảo vệ; Môi trường -- Định chế Việt Nam về bảo vệ

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 344.046


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH