501 Japanese verbs : fully described in all inflections, moods, aspects, and formality levels

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roland A Lange

Ngôn ngữ: engjpn

ISBN-10: 0812039912

Ký hiệu phân loại: 495.6 *Japanese

Thông tin xuất bản: Hauppauge, N.Y. : Barron's, 1988

Mô tả vật lý: xxxvii, 523 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 94404

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH