The Wiley handbook of genius

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dean Keith Simonton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118367407

Ký hiệu phân loại: 153.9 Intelligence and aptitudes

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons Inc., 2014

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 94549

1. Genius
2. Genius
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH