The Wiley handbook of genius
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9781118367407

Ký hiệu phân loại: 153.9 Intelligence and aptitudes

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey :John Wiley & Sons Inc., 2014,

Mô tả vật lý: pages cm

Ngôn ngữ:


Genius -- Handbooks, manuals, etc. ; Genius. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH