Programming Mac OS X : a guide for UNIX developers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Kevin O'Malley, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1930110855

Ký hiệu phân loại: 005.46 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Greenwich, Conn. :Manning, 2003,

Mô tả vật lý: 356 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Macintosh (Computer) -- Programming.; Operating systems (Computers)-- Mac OS.-- UNIX (Computer file)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH