Beginning mobile application development in the cloud
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1118034694

Ký hiệu phân loại: 004.16 Microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :WIley Pubishing, Inc., 2011, 1st ed.

Mô tả vật lý: p. cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH