Software evolution with UML and XML
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Hongji Yang, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1591404622


Thông tin xuất bản: Hershey, PA :Idea Group Pub., 2004,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Model-driven software architecture.-- UML (Computer science)-- XML (Document markup language)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH