Performance testing Microsoft .NET Web applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0735615381


Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. :Microsoft Press, 2003,

Mô tả vật lý: 248 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Application software -- Testing.; Web site development.-- Microsoft .NET Framework.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH