Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Tuyển tập bài tập mạch điện tử tương tự
Tác giả: Lê Tiến Thường
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Mạch điện tử 2
Tác giả: Lê Tiến Thường
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Mạch điện tử 1
Tác giả: Lê Tiến Thường
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TPHC, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Mạch điện tử 2
Tác giả: Lê Tiến Thường
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Xử lý số tín hiệu và Wavelets
Tác giả: Lê Tiến Thường
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Mạch điện tử 1
Tác giả: Lê Tiến Thường
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TPHC, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Xử lý số tín hiệu và Wavelets
Tác giả: Lê Tiến Thường
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3822
 
Truyền sóng và Anten
Tác giả: Lê Tiến Thường, Trần Văn Sư
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3824
 
Truyền sóng và Anten
Tác giả: Lê Tiến Thường, Trần Văn Sư
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3824
 
1

Truy cập nhanh danh mục