Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 49 kết quả (0.0156197 giây)
Hướng dẫn thiết kế thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 624
 
Tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 690.0684
 
Đồ án môn học tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 690.0684
 
Thực tập công nhân kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 624
 
Đồ án kỹ thuật thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 624
 
Tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 690.0684
 
Đồ án tổng hợp kỹ thuật thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 624
 
Sửa chữa nâng cấp công trình
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 624.15
 
Đồ án môn học tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 690.0684
 
Đồ án kỹ thuật thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 624
 

Truy cập nhanh danh mục