Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
31-40 trong số 49 kết quả
Thiết kế chung cư Hoàng Long
Tác giả: Võ Hương Bình, Nguyễn Việt Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.8314
 
Đồ án môn học tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0684
 
Hướng dẫn thiết kế thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 
Tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0684
 
Đồ án môn học tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0684
 
Thực tập công nhân kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Lương Toàn Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 
Đồ án kỹ thuật thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 
Tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  690.0684
 
Đồ án tổng hợp kỹ thuật thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 
Sửa chữa nâng cấp công trình
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Lương Toàn Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.15
 

Truy cập nhanh danh mục