Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Microsoft access 2010 : a case approach
Tác giả: Timothy J O'Leary, Linda I O'Leary
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.7565
 
The O'Leary series microsoft PowerPoint 2010: a case approach, complete edition
Tác giả: Timothy J O'Leary, Linda I O'Leary
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
The O'Leary series microsoft Excel 2010: a case approach, introductory edition
Tác giả: Timothy J O'Leary, Linda I O'Leary
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Microsoft Excel 2002
Tác giả: Timothy J O'Leary, Linda I O'Leary
Xuất bản: : McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Computing essentials annual edition 1996-1997
Tác giả: Timothy J O'Leary, Linda I O'Leary
Xuất bản: USA: McGrawHill, 1976
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.22
 
Computing essentials 2005 Introductory Edition
Tác giả: Timothy J O'Leary, Linda I O'Leary
Xuất bản: New York: McGrawHill Technology Education, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004
 
The O'Leary series Microsoft Office Word 2003 brief edition
Tác giả: Timothy J O'Leary, Linda I O'Leary
Xuất bản: Boston: McGrawHill Technology Education, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
1

Truy cập nhanh danh mục