Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.0600327 giây)
Think Python How to Think Like a Computer Scientist
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Little Book of Semaphores
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Think Stats Probability and Statistics for Programmers
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Think Bayes Bayesian Statistics Made Simple
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Think Complexity Exploring Complexity Science with Python
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Think DSP Digital Signal Processing in Python
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
How to Think Like a Computer Scientist C++ Version
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Think Data Structures Algorithms and Information Retrieval in Java
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Think Raku How to Think Like a Computer Scientist
Tác giả: 
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
How to Think Like a Computer Scientist C Version
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục