Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Real-life math [electronic resource]
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit Mich: Gale, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
World of forensic science
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit: ThomsonGale, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2503
 
Biotechnology : changing life through science
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit: Thomson Gale, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Encyclopedia of espionage, intelligence, and security
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit: ThomsonGale, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.123
 
World of microbiology and immunology
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit: Gale, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.03
 
Infectious diseases : in context
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit: Thomson Gale, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.003
 
The Gale encyclopedia of science
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit: Gale, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  503
 
Gale encyclopedia of science [electronic resource]
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit: Gale, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  503
 
The Gale encyclopedia of science
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit Illinois: Gale, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  503
 
1

Truy cập nhanh danh mục