Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.015625 giây)
The age of Charlemagne warfare in Western Europe 750-1000 AD
Tác giả: David Nicolle
London: Osprey, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 623.094
 
The armies of Islam, 7th-11th centuries
Tác giả: David Nicolle
London: Osprey Pub, 1982
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355.00917671
 
Italian medieval armies, 1300-1500
Tác giả: David Nicolle
London: Osprey, 1983
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355
 
Saladin and the Saracens
Tác giả: David Nicolle
London: Osprey Pub, 1986
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355.00956
 
Hungary and the fall of Eastern Europe 1000-1568
Tác giả: David Nicolle
London: Osprey, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355
 
EL Cid and the Reconquista
Tác giả: David Nicolle
London: Osprey, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355.4
 
Lawrence and the Arab revolts warfare and soldiers of the Middle East 1914-18
Tác giả: David Nicolle
London: Osprey, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355
 
Hungary and the Fall of Eastern Europe 1000-1568 (Men-At-Arms)
Tác giả: David Nicolle
: Osprey Publishing, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355.009439
 
The Venetian Empire, 1200-1670
Tác giả: David Nicolle
London: Osprey Pub, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 945
 
The age of Tamerlane : Warfare in the Middle East c.1350-1500
Tác giả: David Nicolle
London: Osprey, 1990
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 950.2092
 
1

Truy cập nhanh danh mục