Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Advances in Wavelet Theory and Their Applications in Engineering, Physics and Technology
Tác giả: Dumitru Baleanu
Xuất bản: : IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Symmetry in Applied Continuous Mechanics
Tác giả: Dumitru Baleanu
Xuất bản: Switzerland: MPI, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Advances in Differential and Difference Equations with Applications 2020
Tác giả: Dumitru Baleanu
Xuất bản: Switzerland: MPI, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Wavelet Transforms and Their Recent Applications in Biology and Geoscience
Tác giả: Dumitru Baleanu, Dumitru Baleanu
Xuất bản: : InTechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  515.2433
 
Wavelet Transform and Complexity
Tác giả: Dumitru Baleanu, Dumitru Baleanu
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  515.2433
 
Wavelet Transform and Some of Its Real-World Applications
Tác giả: Dumitru Baleanu, Dumitru Baleanu
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.09427
 
Advances in Differential and Difference Equations with Applications 2020
Tác giả: Dumitru Baleanu, Dumitru Baleanu
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Fractional Calculus and its Applications in Physics
Tác giả: Dumitru Baleanu, Dumitru Baleanu, Devendra Kumar, Devendra Kumar
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Symmetry in Applied Continuous Mechanics
Tác giả: Dumitru Baleanu, Dumitru Baleanu, Marin Marin, Marin Marin, Sorin Vlase, Sorin Vlase
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Multibody Systems with Flexible Elements
Tác giả: Marin Marin, Dumitru Baleanu, Dumitru Baleanu, Marin Marin, Sorin Vlase, Sorin Vlase
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục