Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Dependability Engineering
Tác giả: Mayorkinos Papaelias, Fausto Pedro García Márquez
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.5
 
Fault Detection, Diagnosis and Prognosis
Tác giả: Fausto Pedro García Márquez, Fausto Pedro García Márquez
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.00452
 
Internet of Things
Tác giả: Fausto Pedro García Márquez, Fausto Pedro García Márquez
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.678
 
Application of Decision Science in Business and Management
Tác giả: Fausto Pedro García Márquez, Fausto Pedro García Márquez
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
Digital Filters
Tác giả: Fausto Pedro García Márquez, Fausto Pedro García Márquez
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  726.1095692
 
Maintenance Management of Wind Turbines
Tác giả: Fausto Pedro García Márquez, Fausto Pedro García Márquez
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Digital Filters and Signal Processing
Tác giả: Fausto Pedro García Márquez, Fausto Pedro García Márquez, Noor Zaman, Noor Zaman
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  769.968
 
1

Truy cập nhanh danh mục