Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Psychopathy - New Updates on an Old Phenomenon
Tác giả: Federico Durbano
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Psychotic Disorders - An Update
Tác giả: Federico Durbano
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
New Developments in Anxiety Disorders
Tác giả: Barbara Marchesi, Federico Durbano
Xuất bản: : IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
New Insights into Anxiety Disorders
Tác giả: Federico Durbano, Federico Durbano
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  947.06
 
A Fresh Look at Anxiety Disorders
Tác giả: Federico Durbano, Federico Durbano
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
Quality of Life : Biopsychosocial Perspectives
Tác giả: Floriana Irtelli, Federico Durbano, Federico Durbano, Simon George Taukeni, Simon George Taukeni, Floriana Irtelli
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Psychoanalysis : A New Overview
Tác giả: Floriana Irtelli, Federico Durbano, Federico Durbano, Floriana Irtelli, Barbara Marchesi, Barbara Marchesi
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Psychopathology : An International and Interdisciplinary Perspective
Tác giả: Robert Woolfolk, Lesley Allen, Lesley Allen, Federico Durbano, Federico Durbano, Floriana Irtelli, Floriana Irtelli, Robert Woolfolk
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
1

Truy cập nhanh danh mục