Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Exact and Heuristic Scheduling Algorithms
Tác giả: Frank Werner
Xuất bản: Switzerland: MPI, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Algorithms for Scheduling Problems
Tác giả: Frank Werner
Xuất bản: Switzerland: MPI, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Advances and Novel Approaches in Discrete Optimization
Tác giả: Frank Werner
Xuất bản: Switzerland: MPI, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Graph-Theoretic Problems and Their New Applications
Tác giả: Frank Werner
Xuất bản: Switzerland: MPI, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Advances and Novel Approaches in Discrete Optimization
Tác giả: Frank Werner, Frank Werner
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The 1st International Electronic Conference on Algorithms
Tác giả: Frank Werner, Frank Werner
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Scheduling: Algorithms and Applications
Tác giả: Frank Werner, Frank Werner
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Algorithms for Scheduling Problems
Tác giả: Larysa Burtseva (Ed), Frank Werner (Ed), Yuri Sotskov (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Multicriteria Optimization : Pareto-Optimality and Threshold-Optimality
Tác giả: Nodari Vakhania, Nodari Vakhania, Frank Werner, Frank Werner
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  519.6
 
1

Truy cập nhanh danh mục