Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Ảnh hưởng của công ước viên 1980 đến các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả: Lê Thị Hồng Yến, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Giao kết hợp đồng theo công ước Vienna 1980
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Phạm vi bồi thường thiệt hại theo quy định công ước Vienna 1980
Tác giả: Phan Lệ Thùy Dương, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Hệ quả pháp lý của miễn trách nhiệm theo quy định công ước Vienna 1980
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam
Tác giả: Võ Thị Diệu Ái, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.07
 
Bồi thường thiệt hại cho khoản lợi nhuận bị bỏ lỡ theo quy định của công ước viên 1980
Tác giả: Huỳnh Thị Trúc Linh, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Căn cứ áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại theo pháp luật thương mại
Tác giả: Phạm Thị Hoàng Nhi, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.07
 
Chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng theo luật thương mại 2005
Tác giả: Lê Hồng Phúc, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.07
 
Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về giao kết hợp đồng theo CISG 1980 - so sánh pháp luật Việt Nam
Tác giả: Trần Sĩ Xuân, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Chuyển giao rủi ro đối với hàng hóa theo quy định của công ước viên 1980 và Incoterms 2010
Tác giả: Bùi Hữu Phát, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục