Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Tin học và đời sống xây dựng ứng dụng Web bằng PHP và MySQL
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Xuất bản: tpHCM: Phương Đông, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.133
 
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn tập . Tập 2
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.133
 
Kỹ thuật lập trình ứng dụng chuyên nghiệp Visual Basic.net . T.2
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.2768
 
Ví dụ và bài tập Visual Basic .Net lập trình hướng đối tượng
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.268
 
Giáo trình Lập trình Web bằng ASP 3.0
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Xuất bản: TpHCM: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.276
 
Tham khảo nhanh Visual Basic 6.0 : Hàm - Khai báo - Toán tử - Thuộc tính và phương thức
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.2768
 
Xây dựng & triển khai ứng dụng thương mại điện tử . Tập 2 , Với công cụ ASP.NET, VISUAL BASIC. NET, SQL Server
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.76
 
SQL Server 2005 xây dựng ứng dụng quản lý kế toán bằng C# 2005
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc:  657.0285
 
Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu My SQL 5.1. T. 2
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Phương Lan
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.276
 
Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu My SQL 5.1. Tập 1
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Phương Lan
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.276
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục