Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
The Black Worker, Volume 2 : The Black Worker During the Era of the National Labor Union
Tác giả: Ronald L Lewis, Philip S Foner, Philip S Foner, Ronald L Lewis
Xuất bản: : Temple University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Black Worker, Volume 1 : The Black Worker to 1896
Tác giả: Ronald L Lewis, Philip S Foner, Philip S Foner, Ronald L Lewis
Xuất bản: : Temple University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Black Worker, Volume 6 : he Era of Post-War Prosperity and the Great Depression, 1920-1936
Tác giả: Ronald L Lewis, Philip S Foner, Philip S Foner, Ronald L Lewis
Xuất bản: : Temple University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  331.6396073
 
The Black Worker, Volume 8 : The Black Worker Since the AFL-CIO Merger, 1955-1980
Tác giả: Ronald L Lewis, Philip S Foner, Philip S Foner, Ronald L Lewis
Xuất bản: : Temple University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Black Worker, Volume 3 : The Black Worker During the Era of the Knights of Labor
Tác giả: Ronald L Lewis, Philip S Foner, Philip S Foner, Ronald L Lewis
Xuất bản: : Temple University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Black Worker, Volume 4 : The Black Worker During the Era of the American Federation of Labor and the Railroad Brothe...
Tác giả: Ronald L Lewis, Philip S Foner, Philip S Foner, Ronald L Lewis
Xuất bản: : Temple University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  331.6396073
 
The Black Worker, Volume 7 : The Black Worker from the Founding of the CIO to the AFL-CIO Merger, 1936-1955
Tác giả: Ronald L Lewis, Philip S Foner, Philip S Foner, Ronald L Lewis
Xuất bản: : Temple University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Black Worker, Volume 5 : The Black Worker from 1900 to 1919
Tác giả: Ronald L Lewis, Philip S Foner, Philip S Foner, Ronald L Lewis
Xuất bản: : Temple University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục